KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LUBANIU ŚL.

Anna Kuźmicka-Dudek

Licytacje nieruchomości

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie aktualne obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

17-07-2020r KM 1225/18 I licytacja udział w gruncie

                                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-07-2020 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

ułamkowego udziału 2/23 w nieruchomości gruntowej dz.nr 9/10 o pow.994m2 stanowiącej grunty orne RIVb o położonej w miejscowości Nowa Świdnica gm.Olszyna i należącej do dłużnika.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00034068/1.

Przedmiotowej działce przysługuje prawo nieodpłatnej i bezterminowej służebności drogi koniecznej poprzez działkę nr 6 i część działki nr 7 polegającej na prawie swobodnego wstępu, przechodu i przejazdu. Działka nr 9/10 w udziale 2/23 części stanowi drogę dojazdową m.in. do działek 9/5 i 9/6 należących do dłużniczki objętych KW nr JG1L/00034067/4 i będących przedmiotem odrębnej licytacji (o godz. 09:00).

Nieruchomość (udział) oszacowana jest na kwotę:                                                  773,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                                          579,75 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 77,30 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                  Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                             Anna Kuźmicka-Dudek

17-07-2020r KM 1225/18 I licytacja grunty

                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-07-2020 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej dz.nr 9/5 o pow.1593m2 stanowiącej grunty orne RIVb oraz dz.nr 9/6 o pow.1582m2 stanowiącej grunty orne RIVb położonej w miejscowości Nowa Świdnica gm.Olszyna i należącej do dłużnika.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00034067/4.

Działki położone obok siebie mają kształt regularny, prostokątny.Wycenianym działkom przysługuje prawo nieodpłatnej i bezterminowej służebności drogi koniecznej poprzez działkę nr 6 i część działki nr 7 polegającej na prawie swobodnego wstępu, przechodu i przejazdu. Ponadto drogę dojazdową do działek 9/5 i 9/6 stanowi działka nr 9/10 objęta KW nr JG1L/00034068/1 będąca przedmiotem odrębnej licytacji (o godz. 9:30).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  76 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                       57 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 7 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.


                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                              Anna Kuźmicka-Dudek

17-07-2020r KM 1137/18 II licytacja udział w lokalu mieszkalnym

                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-07-2020 o godz.8:30 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:


                                                                               D R U G A    L I C Y T A C J A

ułamkowego udziału 5/8 części w lokalu mieszkalnym nr 8 stanowiącym odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 875/10000 części w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 68.
Nieruchomość (udział 5/8) stanowi własność dłużnika i położona jest w miejscowości Lubań, przy ul. Słowackiego  4 oraz posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00017004/0.

Nieruchomość (udział) oszacowana jest na kwotę:                                                  95 600,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:                                        63 733,33 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 9 560,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                   Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                              Anna Kuźmicka-Dudek

17-07-2020r KM 359/16 I licytacja lokal mieszkalny

                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Anna Kuźmicka-Dudek Kancelaria Komornicza nr I zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.07.2020 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Lubaniu, pl. 3-go Maja 12 w sali nr 1 odbędzie się:

                                                                        P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Lubań, przy ul. Jeleniogórskiej 16 skł. się z 4 pokoi, kuchni,  łazienki z wc, hallu i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 85,10m2  wraz z udziałem w wysokości 50/100 części w częściach wspólnych budynku i prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 12. Nieruchomość stanowi wg danych z KW współwłasność dłużników i posiada założoną księgę wieczystą w WKW Sądu Rejonowego w Lubaniu nr KW: JG1L/00030796/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                  146 000,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:                       109 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości oszacowania tj. 14 600,00 zł. najpóźniej na dzień przed licytacją.
W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.         
Wadium można wpłacić na konto bankowe komornika :
PKO BP S.A.O/ Lubań 69102021370000990200440255 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Plac Strażacki 11 w Lubaniu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy do wglądu znajduje się w kancelarii komornika.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel.75 721 03 67.

                                                                                                                                                                                Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                            Anna Kuźmicka-Dudek